top of page

(med endringer av 19.juli 1989, 14.juli 1994, 13. juli 2000, 13.juli 2006, 12.juli 2007, 8. juli 2010, 14.juli 2011, 10. juli 2014 og 14. juli 2016)

 

 

§ 1         Lille Oust Vel er en velforening som skal ivareta grunneiernes felles interesser på Oustøen. Foreningen skal i denne forbindelse også representere medlemmene utad.

 

§ 2         Alle grunneiere på Oustøen kan være medlemmer i Lille Oust Vel. Andre kan opptas som medlemmer når styret finner at det foreligger  særlige grunner for det. Som særlige grunner regnes det å ha bruksrett/disposisjonsrett til eiendom eller særlig tilknytning gjennom familieforhold.

Søknad om medlemskap sendes Styret innen 1. mai for å kunne stemme på årsmøtet samme år.

 

§ 3         Foreningen ledes av et styre bestående av leder og 4 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgene foretas for ett år av gangen, og slik at det tilstrebes både kontinuitet og en viss grad av utskiftning. Ingen bør sitte i tillitsverv sammenhengende mer enn 5 år.

Ethvert medlem av foreningen plikter å motta valg som medlem av styret. Styrets medlemmer og styrets leder kan gjenvelges, men har rett til å frasi seg gjenvalg i like lang tid som de har fungert.

Styret treffer alle avgjørelser som ikke etter nærværende vedtekter skal treffes av generalforsamlingen.

Styremøte skal avholdes så ofte styrets leder finner behov for det. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede.

I saker der et eller flere styremedlemmer har direkte interesser eller på annen måte er omfattet av vanlige regler for habilitet, skal disse avstå fra å være en del av saksbehandlingen og erstattes av andre medlemmer av vellet som ikke har slike interessekonflikter.

Styret skal sørge for at det føres et fullstendig regnskap for foreningen. Regnskapet avsluttes hvert år pr. 31. mai.

Styret fungerer også som styre i Veglaget iht. Vegloven

 

§ 4         Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.

Ordinær generalforsamling innkalles av styrets leder. Denne avholdes hvert år andre torsdag i juli, og hvis det ikke er mulig, senest 15. august. Innkallingen skal skje med 14 dagers varsel. Regnskap, budsjett, beretning og andre sakspapirer skal sendes slik at medlemmene har anledning til å sette seg inn i disse før generalforsmalingen.

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

  • Godkjenning av innkallingen

  • Valg av møteleder

  • Styrets årsberetning

  • Vellets regnskap og revisors beretning

  • Fondsstyrets regnskap og revisors beretning

  • Budsjett, herunder fastsettelse av kontingent

  • Valg av styre og styrets leder

  • Valg av Fondsstyre

  • Valg av revisor

  • Andre saker som er nevnt i innkallingen

Generalforsamlingen kan ikke fatte beslutning om andre saker enn dem som er nevnt i innkallingen, med unntak for beslutning om ny general forsamling til behandling av forslag som fremkommer under møtet.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftlig sendes styrets leder innen 1. juni. Eventuelle innkomne saker skal fremgå av innkallingen.

Generalforsamlingens beslutninger treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer når ikke noe annet fremgår av vedtektene. I tilfelle av stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Medlemmene kan møte og avgi stemme ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Det skal telles opp antall stemmeberettigede når møtet konstitueres. For å ha stemmerett på generalforsamlingen må kontingenten være betalt. Avstemning ved håndsopprekning skal skje ved visning av stemmekort som deles ut for møtes start og samles inn ved møtes slutt.

Styreleder eller andre som leder forhandlingene på generalforsamlingen skal fratre som møteleder i saker der han/hun etter vanlige habilitetsregler ville være inhabil.

Referatet fra generalforsamlingen skal være vellets medlemmer i hende senest 8 uker etter at denne ble avholdt.

 

§ 5         Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styrets leder eller et flertall av styrets medlemmer finner grunn til det, eller når det skriftlig forlanges av minst en fjerdedel av medlemmene. Det skal samtidig oppgis hva som ønskes behandlet og avgjort på den ekstraordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles med minst 7 dagers varsel, og kan kun behandle og avgjøre saker som er nevnt i innkallingen.

 

§ 6         Fondsstyret på tre medlemmer velges av generalforsamlingen. Et medlem bør også være medlem av styret. Fondsstyret har ansvaret for å plassere og forvalte vellets fondskapital.

En del av avkastningen skal tillegges fondet som verdisikring. En del skal i samråd med styret stilles til disposisjon for vellets drift. Fondet kan også stilles til sikkerhet i forbindelse med vesentlige utgifter eller investeringer etter generalforsamlingens henstilling.

Fondsstyret velger selv leder og sekretær, og er beslutningsdyktig når leder og et medlem er til stede og er enige. Det skal føres protokoll fra møtene.

Det føres eget regnskap for fondsmidlene, som forelegges generalforsamlingen med fondsstyrets beretning. Fondsstyrets formann kan, sammen med et annet av fonds-styrets medlemmer, undertegne ved kjøp og salg av verdipapirer, eiendom eller andre beslutninger som hører inn under fondsstyret.

 

§ 7         Grunneiere på Oustøen som ikke måtte ønske å stå som medlemmer av Lille-Oust vel, skal ilegges en avgift for benyttelse av vellets veier og brygger. Avgiftens størrelse fastsettes av styret.

 

§ 8         Utmelding av foreningen må finne sted innen 15. juni for at medlemmet skal slippe å betale kontingent for utmeldingsåret.

Utmeldelse betinger ingen økonomiske krav på foreningen. Ved eierskifte overføres medlemskap i velforeningen til den nye eier. Denne regel gjelder dog ikke ved deling av eiendom.

 

§ 9         Motorisert ferdsel på Lille Oust tillates kun ved transport av materialer i forbindelse med byggeprosjekt, transport av tunge gjenstander, eller annen utpreget nyttekjøring.

 

§ 10       Medlemmer som handler i strid med Lille Oust Vels formål, opptrer på en måte som skader foreningens omdømme, bryter vedtektene eller som på annen måte krenker fellesskapets interesser, kan ekskluderes av styret. Vedtaket må fattes med 2/3 flertall av styrets totale antall medlemmer og trer normalt i kraft umiddelbart. Forslaget om eksklusjon må bekjentgjøres for medlemmet det gjelder en måned før saken skal behandles av styret. Medlemmet som foreslås ekskludert har rett til å få legge frem sin sak for styret. Et ekskludert medlem har rett til å få behandlet eksklusjonen på den første Generalforsamlingen etter at eksklusjonen trådte i kraft. Også ved Generalforsamlingens behandling kreves 2/3 flertall av de avgitte, godkjente stemmer for at et eksklusjonsvedtak er gyldig.

 

§ 11       Endring av vedtektene krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer på generalforsamlingen.

Vedtak på om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Er det ikke tilstrekkelig fremmøte til å oppnå gyldig vedtak etter forrige punkt, kan oppløsning vedtas på neste generalforsamling med 2/3 flertall blant de frammøtte.

Ved oppløsning beslutter generalforsamlingen hvordan foreningens eiendeler skal disponeres.

Vedtekter for Lille Oust vel

bottom of page